De bouw van de Tiny Church is gestart 2019 en voltooid in 2020

De draaiende kerk

Na drie jaar voorbereiding is de bouw van de Tiny Church gestart. Op 26 september heeft de landmeter van de gemeente de plek van de Tiny Church uitgezet. Deze week wordt de bouwput uitgegraven. Er worden afspraken gemaakt met het heibedrijf. Offerte gevraagd voor het staalwerk. Hout en ander bouwmateriaal wordt besteld. Kortom: het gaat gebeuren. Op de website www.tinychurch.site kon u de bouw op de voet volgen (wilt u het werk van de Tiny Church blijven steunen dan kunt u via IDEAL een gift overmaken).

Paasviering 21 maart 2019

 

Deze week vieren we weer het Paasfeest.  Het team van de Schone Poort wenst u een gezegend Paasfeest. Wij geloven dat Jezus het Licht voor de wereld is. En met Pasen vieren we dat dit licht de duisternis en de dood overwint. We wensen u toe dat u dat Licht van Pasen in uw eigen leven mag ontdekken. Dat licht is geen schijnwerper, het verbleekt in het schelle licht van leugenpropaganda en nepniews.  We nodigen u van harte uit om  samen met ons in de vieringen rond Pasen op zoek te gaan naar dat Licht. Nog in het donker starten we op Paasmorgen om 06.00 uur een stiltewandeling bij het labyrint in het Cascadepark. Het donker van het lijden, de dood, mogen we achter ons laten, en we gaan op weg naar het Licht. In het labyrint staat een gedenkbankje, waar we de mensen herdenken die ons ontvallen zijn. Hier steken we fakkels aan en zingen en lezen de tekst van ‘De Opstanding’. Startend in het donker bij het gedenkbankje lopen door de wijk naar het Licht van Pasen. Genietend van dat nieuwe Licht, gaan we op weg naar de ‘Sterrenschool’. Hier vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen, en dat wij kinderen van het Licht mogen zijn. Aansluitend genieten we van een heerlijk paasontbijt Wandel met ons mee! Geef je wel op voor het Paasontbijt.
Aanmelden is heel simpel: vul hieronder je naam en emailadres in en verstuur.

 

De Tiny Church: het begin is er !!!

Over de bouw van de kathedralen werd in de Middeleeuwen eeuwen gedaan. Zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet. Maar het blijkt dat zelfs de bouw van een Tiny Church niet van de een op de andere dag gefikst is. Op 31 oktober werd weer een belangrijke stap vooruit gedaan. Het College van Kerkrentmeesters gaf toestemming voor de volgende fase in het proces. De reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere voor de grond zal worden getekend en we mogen de aanvraag voor de bouwvergunning indienen. Deze week is er een bespreking van de bouwcommissie met de architect over belangrijke technische details van het ontwerp. Met name over de constructie van het draaimechanisme.

 

Een draaiend huis in Alkmaar

Voor dat onderdeel van de bouw dezen we inspiratie op in Almaar. We ontdekten dat daar een draaiend huis gebouwd is. Er werd contact gelegd met de eigenaar van dat huis en op 29 oktober gingen de architect en drie leden van de bouwcommissie op bezoek. Onze gastheer nam alle tijd om ons te informeren over de constructie en de technische details van zijn ontwerp. Het bezoek gaf een stevige impuls aan het vertrouwen dat de bouw van de Tiny Church gerealiseerd zal worden.

Een Proefstuk…

[robo-gallery id=”819″]

De bedoeling is dat de Tiny Church door vrijwilligers gebouwd wordt, maar we moeten wel weten of dat haalbaar is. Daarom stelde Wijnand Vermeulen voor om alvast een proefstuk van de wand van de Tiny Church te gaan maken. Er werden wat balken en triplex platen gekocht en op 20  november gingen we in de oude koestal van de familie Van Baren aan de slag. Na een morgen en een deel van de middag zagen en schroeven, maar vooral van heel veel denken en meten stond er een segment van van de muur overeind. Rond die uur kwamen de andere leden van de bouwcommissie het resultaat bewonderen. De conclusie was dat met zulke segmenten een stevige en solide constructie tot stand gebracht kan worden die ook door niet al te ervaren klussers zonder moeite in elkaar kan worden gezet.

Van het voorlopig ontwerp zal nu door de architect een definitief ontwerp worden gemaakt.  Vervolgens moet een constructeur berekenen of het ontwerp aan alle technische eisen voldoet. En na eventuele aanpassingen kan dan de vergunning aangevraagd worden. Als alles meezit kunnen we over een maand of vier de vergunning in huis hebben. En dan moet het definitieve besluit genomen worden of echt met de bouw gestart kan worden. Die laatste beslissing hangt af van de vraag of er voldoende geld is ingezameld om alles te kunnen betalen. De technische eisen die gesteld worden, maken dat de kosten flink hoger uitvielen dan eerst begroot. Op basis  van de tekening van de architect, is de begroting nu € 145,000,00  Inmiddels is €  120.000,— ontvangen. Er is dus nog € 25.000,— nodig.  We hebben alle vertrouwen dat het geld er komen zal en dat we toestemming zullen krijgen voor de laatste en beslissende fase van dit project: de bouw van onze Tiny Church.

Kerkrentmeesters hebben  voor de Tiny Church een speciale rekening geopend. Op die rekening is uw gift is van harte welkom:
NL 19 ABNA 0822 7483 98
t.n.v. Tiny Church P.G.A.
(uw gift is aftrekbaar van de belasting)
RSIN nr. i.v.m. ANBI-status 824138545)

START INSPIRATIEDAGEN

In de Algemene Kerken Raad  is er een aantal keren gesproken over een nieuwe invulling en een andere structuur van de Algemene Kerken Raad. Zo is er meer behoefte om inspiratiedagen te organiseren. Een dag met een interessant  onderwerp waar iemand met passie over kan vertellen. Een onderwerp wat met kerk en geloof te maken heeft. Een dag waarin we een boost krijgen om in geloof verder te gaan.

Waar en Wanneer?
Als team van ‘De Schone Poort’ willen we  de eerste start van de inspiratiedagen realiseren. Graag nodigen wij u allen uit om op zaterdag 8 september vanaf 10.00 uur te gast te zijn in ‘Het Klokhuis’ in het Cascadepark. De spreker is dan Johannes van den Akker van de ‘firma hoe dan wel’. Johannes is de drijvende kracht achter het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer. Om inkomsten voor het Klooster te genereren, werd een brouwerij gestart. En wij kwamen Johannes tegen op de pioniersdagen van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk. Hier werd door Johannes een inspirerende workshop gehouden, waar wij de nodige inspiratie uithaalden.

Kerk als onderneming
Bij een onderneming denken we niet gelijk aan een kerk. Toch kunnen we als kerk heel veel leren van ondernemers. Op internet kun je allerlei tips vinden voor succesvol ondernemerschap. Kenmerken van een echte ondernemer: Hij durft risico’s te nemen, heeft doorzettingsvermogen; is creatief, heeft grote dromen en inspireert mensen, is vernieuwer, heeft overtuigingskracht, werkt resultaatgericht, heeft zijn financiën op orde enz. enz. Als je over die kenmerken nadenkt, kom je al gauw tot de conclusie dat het goed zou zijn als dominees en kerkenraadsleden wat meer ondernemerschap zouden tonen. De kerk kon er wel eens heel anders uit gaan zien…

Voor Wie?
Voor iedereen die dit thema ‘kerk als onderneming’ interessant vindt, en hier over mee wil praten. We hopen dat deze dag kan bijdragen aan de nodige inspiratie die we als kerk en gelovige in deze tijd nodig hebben. Het zou voor ons als organisatie wel fijn zijn als u zich aanmeldt, dit kan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197Beleef deze inspirerende dag met ons mee! Als team van ‘De Schone Poort’, willen we graag u als gast in ons midden ontvangen.

CONTEKSTUEEL BIJBELLEZEN: HET  EIGEN ‘IK’ IN HET BIJBELVERHAAL

In het dagelijks leven loop je tegen allerlei vragen op waar je zo geen antwoord op hebt. Die vragen borrelen vanuit het ‘eigen ik’ naar boven. Zo kun je tegen allerlei stressvolle momenten aanlopen: Problemen in de liefde en relaties, Hoe om te gaan met de politiek. Zulke vragen kunnen je aardig bezig kunnen houden. Hoe kom je daar nu verder mee? Nu is de bijbel een boek van God en mensen. Samen kunnen we op zoek gaan of de problematiek van deze tijd, en de problemen in  jouw situatie, te vinden zijn in dat boek van duizenden jaren geleden.  We gaan samen zoeken in de bijbel. Verhalen lezen, en de tijd en achtergronden van deze verhalen samen bestuderen. Sluiten deze verhalen aan bij ons eigen verhaal, of staan deze oude verhalen  veel te ver weg?  Durf jij het aan om deze ontdekkingsreis door de bijbel te maken? Ga dan mee om een keer in de maand op zoek te gaan naar je eigen ‘ik’ in het bijbelverhaal. We starten 26 september in het Klokhuis.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@deschonepoort.nl  of bel met 06 15332197

 

 

VIERDE GELOOFSGEMEENSCHAP STARTKLAAR

De Drieklank, De Lichtboog en Goede Rede. Dat zijn de drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almere, Vanaf september komt hier de nog piepjonge pioniersgemeenschap ‘de Schone poort’ in de wijk AlmerePoort bij. Eind 2013 is de pioniersgemeenschap  in de wijk Poort van start gegaan. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘de Schone Poort’, deze keuze is geïnspireerd op het bijbelverhaal uit Handelingen 3. Hier gaat het om omzien naar de mens buiten de tempel. Het werk is   van start gegaan   met ‘de kerk op wielen’. Langzaam zijn de activiteiten van ‘de Schone Poort’ uitgebreid. Eigenlijk is er met alle christelijke feestdagen wel wat te doen met het team van ‘de Schone Poort’. Present zijn waar de mensen zijn. De kerk een gezicht geven, midden in de wijk. Het geloof ‘handen en voeten’ geven daar waar de mensen het nodig hebben. Nu na bijna vijf jaar gaan we op eigen benen staan. We stoppen niet met experimenteren, we blijven pionieren. Nieuwe vormen van kerk-zijn uit proberen. Telkens weer in afwachting wat het beste bij de wijk en haar bewoners past. Maar dit doen we wel als zelfstandige missionaire wijkgemeente in Almere. Het team van ‘de Schone Poort’ is geen kerkenraad, maar we zijn een door de Algemene Kerkenraad aangestelde commissie.. Niet los van de Protestantse Gemeente Almere, maar gewoon in samenwerking met elkaar.

Missie en Visie
Als team van ‘de schone poort’ hebben we een duidelijke missie en visie op ons werk. Onze speerpunten zijn: luisteren, liefhebben en verbinden. Dit doen we in samenwerking met de burgerlijke gemeente en het sociale wijkteam. En met de evangelische gemeenschappen uit de wijk. Alleen samen kunnen we in kaart brengen wat er precies in de wijk leeft en wat de wensen van de bewoners zijn. In overleg kijken we naar welke activiteiten hier bij aan sluiten. Op deze manier willen we kerk-zijn in de wijk.

Activiteiten
Eens per 2 weken is er een kerkcafé, waar we samen in gesprek gaan over de persoonlijke levensvragen, en die verbinden met het bijbelverhaal. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Wekelijks is er de mogelijkheid om samen te wandelen, liefde en aandacht voor elkaar te delen. Altijd is er de mogelijkheid om meditatief te lopen in het labyrint. In het labyrint   groeien  de nodige kruiden en vruchten, waar je tijdens of na de meditatie van mag genieten. Zo is er ook een speciale tuin voor het voedselloket. Hier kunne de bewoners samen aan het werk, ieder op de eigen manier en tijd. De groenten worden in de wijk verkocht en de opbrengst gaat terug naar het voedselloket. Op de festivals in de wijk zijn we als gezamenlijke kerken present. En met alle christelijke feestdagen proberen we op een creatieve manier de betekenis van het feest duidelijk te maken. Anders, maar toch in geloof aan het werk.

Toekomst
De ‘kerk op wielen’ is te klein voor al onze activiteiten. En we willen ons zeker niet terug trekken tussen de muren van een gebouw, maar vanuit een kleine kapel vorm geven aan onze activiteiten. (zie het bericht over de ‘Tiny Church’) Naast het kerkcafé komen er andere soorten van vieringen. We gaan ook de  sacramenten, zoals doop en avondmaal, vieren. Maar we zoeken daarbij wel naar vormen die passen in de situatie. Ook willen we een inloophuis zijn, voor een ieder in de wijk die daar behoefte aan heeft. We gaan starten met het contextueel bijbel lezen., onder het motto ‘het eigen IK ontdekken, in het bijbel verhaal’
Natuurlijk houden onze activiteiten niet bij de wijkgrens op, voel je welkom op de activiteiten of vieringen in ‘de schone poort’.

“Tiny Church”: Een unieke kapel in Almere Poort.

Ruim 5 jaar geleden begonnen we met “De Schone Poort”. De gedachte aan het bouwen van een kerk kwam toen zelfs niet bij ons op. We hebben in die beginfase wel gesproken over de mogelijkheid van een eigen plek. We dachten aan zoiets als “het Accoord” in de Muziekwijk. Maar het huren van een eigen ruimte bleek onbetaalbaar. Min of meer uit nood geboren, ontstond toen het idee van de “Kerk op Wielen”. We zijn nog steeds erg blij met onze omgebouwde SRV-wagen. Dankzij de Kerk op Wielen is de kerk duidelijk zichtbaar in de wijk. En dat is wat we willen: als kerk present zijn in de samenleving.

Maar hoe nuttig de Kerk op Wielen ook is,  hij heeft ook zijn nadelen. In de winter is hij niet warm te krijgen. Grote voertuigen – en onze SRV-wagen is zo’n groot voertuig – mogen niet in de woonwijk parkeren. De eerste jaren konden we bij lege kavels in de wijk parkeren, maar nu de wijk langzamerhand is volgebouwd, wordt het parkeren hoe langer hoe moeilijker. Ook is het lastig dat voor de activiteiten telkens een vergunning moet worden aangevraagd. Dat is niet alleen een heel gedoe, het brengt ook flinke kosten met zich mee. En voor het Kerkcafé werd de bus al gauw te klein. We houden onze vieringen al een paar jaar in de Sterrenschool.  Vandaar dat we toch bleven dromen van een eigen onderdak voor onze activiteiten. Maar wie zal dat betalen?

Een ongedachte mogelijkheid diende zich aan toen in Almere Poort de “Bouwexpo Tiny Housing” van start ging. Jacqueline Tellinga, de programmanager van de Bouwexpo daagde me min of meer uit om ook een ontwerp in te dienen. Ik nam de uitdaging aan en in april 2016 was mijn ontwerp een van de 247 inzendingen.  Ik was best trots op wat ik bedacht had en liet het aan verschillende vrienden en kennissen zien. Ik kreeg leuke reacties. Daarbij waren er een paar in de trant van “Dat zou een leuke Tiny Church kunnen zijn”. En door die opmerkingen kwam het balletje aan het rollen. Natuurlijk hoopte ik dat ik bij de winnaars zou horen, want dan zou er voordelig een kavel beschikbaar zijn. Helaas,  ik viel niet in de prijzen en daarmee leek het plan van de baan te zijn. Maar toen in juni 2017 de bouwexpo van start ging, werd via Jacqueline Tellinga contact gelegd met de wethouder. Ook hij vond het een leuk ontwerp en zegde toe dat, als we de financiering rond konden krijgen, de gemeente zou meewerken bij het verkrijgen van grond.

Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Na het gesprek met wethouder Herrema, waren er gesprekken op het Stadhuis over een plek voor de “Tiny Church”.  Eerst werd gedacht aan een locatie in de buurt van de Bouwexpo Tiny Housing, maar uiteindelijk werden we het eens over een prachtig centraal in de wijk gelegen plek in het Cascadepark. Een dezer dagen zal de reserveringsovereenkomst met de gemeente worden getekend.

Zo werd het van “een leuk idee” een serieus plan. Het College van Kerkrentmeesters vond daarom dat de bouw professioneler moest worden aangepakt. En dus is er nu een echte bouwcommissie. Met  Anne de Vries als voorzitter,  Wijnand Vermeulen, als secretaris, Richard de Krey, als financieel beheerder en Jan Kees Gijsbers als lid, zijn een viertal zwaargewichten bereid gevonden om de bouwcommissie te bemensen.  En als initiatiefnemer mag ik ook lid zijn van de commissie.

Het College van Kerkrentmeesters heeft toestemming gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Edwin Vermij, een jonge architect die zeer vaardig is met 3D-ontwerpprogramma’s, heeft opdracht gekregen om het ontwerp technisch uit te werken, zodat een goede kostenraming kan worden gemaakt. Die tekening is nu klaar zodat een definitieve begroting kan worden gemaakt. Als alles meezit kunnen we na de vakantie de vergunning aanvragen en komt de start van de bouw in zicht.

Het unieke van de Tiny Church is dat hij voor zijn eigen energie zorgt. Zonnepanelen zorgen voor elektriciteit. Een zonneboiler zorgt voor warm water en verwarming. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd zodat er geen waterleiding nodig is.  En ook is er geen aansluiting nodig op het riool. Om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen, draait de Tiny Church met de zon mee. Bij de inzending voor de wedstrijd had ik als motto gekozen “I’ll follow the sun”.  Ik had er toen nog geen flauw idee van dat mijn Tiny House als Tiny Church gebouwd zou worden. Maar voor een kerkje vind ik het een prachtige symboliek.

Of de Tiny Church er echt zal komen, hangt natuurlijk van het geld af.  Vanuit “Utrecht” was al toegezegd dat er fondsen voor de bouw beschikbaar zijn. Er werden verschillende stichtingen aangeschreven. Maar vanuit het hele land reageerden ook veel gewone gemeenteleden enthousiast op het plan. Inmiddels is er al € 110.000,– toegezegd. En dat terwijl we binnen de Protestantse Gemeente Almere nog nauwelijks gebedeld hebben. Het moet dus al heel gek gaan wil de laatste € 10.000 á € 15.000 er niet komen.  De C.V.K. heeft een speciale bankrekening geopend: NL19ABNA 0822748398 t.n.v.”P.G.A inzake Tiny Church”. Iedere goede gever krijgt een leuke verrassing.

Bakkie in de Buurt in de Bus 16 mei 2018

Woensdag 16 mei is er weer “Bakje in de Buurt in de Bus”. De Kerk op Wielen staat van 10.00- 13.00 uur op het pleintje naast de Albert Heijn in het Columbuskwartier (Olivier van Noort straat). Kom binnenlopen voor een lekker bakje en een goed gesprek. Wees welkom in onze aandachtschenkerij. De groente van de week is asperges. Het is nu het seizoen en ze zijn dus regelmatig in de aanbieding.

Passie, Kunst en Kwetsbaar

Passie
Op zaterdag 24 maart van 12.00-17.00 uur is er een ‘Poort met Passie’ markt. Op deze markt is er ruimte om elkaars passie te delen. De gezamenlijke kerken in Poort zijn er present. In de ‘Kerk op Wielen’ is gelegenheid om een palmpaasstok te maken. Aan de hand van de symboliek op de stok wordt het verhaal van het leven van Jezus zichtbaar.Onze passie willen we delen met alle mensen uit de wijk, maar ook met de kunstenaars. Kunstenaars die ook hun passie in hun werk met ons allemaal willen delen.

Kunst
Met veel passie komt een kunstwerk tot stand. Een kunstenaar ziet in het ruwe materiaal iets moois, wat voor een ander nog niet zichtbaar is. Door het ruwe materiaal te bewerken, groeit er iets van waar de kunstenaar de passie in kwijt kan. Het levensverhaal en de manier waarop de kunstenaar in het leven staat, spelen in dit creatieve proces een grote rol.
Op de ‘poort met passie’ markt zijn verschillende kunstenaars bereid om de passie en tegelijkertijd hun kwetsbaarheid met alle mensen te delen.
Naast beelden, zijn er schilderijen, sieraden, en glaskunst, te veel om op te noemen.

Kwetsbaar
‘Mijn beelden vertellen mijn kwetsbaarheid’, zegt een beeldhouwer. Een atelier laat veel zien van  de kwetsbare kunstenaar.
Delen in passie, is tegelijk delen in kwetsbaarheid. Want waar jij echt in gelooft, en waar je met passie aan gewerkt hebt, maakt je kwetsbaar. Tegelijkertijd is het geweldig dat je dit mag delen, en dat anderen genieten van jouw mooie kunstwerken.
Zo laten wij als kerken met de palmpaasstok het levensverhaal van Jezus zien. De passie, de kracht en de vriendschap waaruit we leven.   En dit willen  we delen met alle mensen.

Tegelijkertijd is kwetsbaarheid een kracht. Want met het verhaal van Jezus wil je gelijk de liefde en de vriendschap door geven. Vertellen aan mensen over zijn leven en vriendschap maakt ons in deze tijd kwetsbaar. Kwetsbaar en tegelijkertijd ontvangen we de kracht om de verhalen door te geven. Bent u een kunstenaar en wilt u de passie delen, meld u aan bij info@deschonepoort.nl of bel voor meer informatie naar 06 15332197

Meditatie in de Stille Week

Meditatie in de Stille Week en op Pasen (van maandag 26 maart – zondag 1 april.

tijden zijn wisselend
De meditatie is een loopmeditatie in het labyrint. We starten  in de ‘kerk op wielen’ en gaan dan een voor een lopen. Onderweg hangen verschillende opdrachten in het labyrint. Met als laatste bij het bankje de opdracht, “wat neem je hiervan mee in je eigen leven”? Dan gaan we terug naar de ‘kerk op wielen’ en sluiten gezamenlijk af.

Maandag 26 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg over het labyrint.
Lezen Johannes 14  IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN
We starten in het labyrint

opdrachten onderweg:

 • Mediteer met de woorden, ik ben de weg de waarheid en het leven.

Herhaal deze woorden al mediterend.

 • Zeg de woorden hardop en visualiseer je eigen levensweg

pak de meditatie weer op en vervolg je weg

 • Welk gebed komt er naar boven als je hier zo de levensweg loopt, met de woorden van Jezus?
 • Wat neem je mee van deze woorden van Jezus voor je eigen leven?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Dinsdag 27 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint..
Lezen Johannes 10, IK BEN DE GOEDE HERDER.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Mediteer  met deze woorden, ik ben de goede herder.
  Herhaal deze woorden al mediterend.
 • Zeg de woorden hardop: IK BEN DE GOEDE HERDER.
  Voel de warmte en de zachtheid van de wol.
  Sta stil bij de zorg en liefde van de herder voor zijn schapen.

vervolg de loopmeditatie met de woorden van de goede herder.

 • Welk gebed komt er bij je op, als je deze woorden zo voor je zelf mediteert??
 • Wat wil je van deze woorden meenemen op de eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Woensdag 28 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 15  , IK BEN DE WARE WIJNSTOK.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • mediteer met de woorden ik ben de ware wijnstok.

Herhaal deze woorden al mediterend.

 • Zeg deze woorden hardop voor je zelf en proef de vrucht van de wijnrank.  Voel waarin jij geworteld bent. Welke ranken moeten er gesnoeid worden

Vervolg de loopmeditatie over deze beelden

 • Welk gebed komt er boven als je deze woorden telkens weer zegt?
 • Wat neem je van deze woorden mee op de eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting

Donderdag 29 maart.

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 6, IK BEN HET BROOD DES LEVENS.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Herhaal de woorden, ik ben het brood des levens, mediterend voor je zelf.
 • Zeg de woorden, ik ben het brood des levens, hardop voor je zelf.

proef het brood. ontvang het brood met wie wil je het delen?

Vervolg je weg al mediterend  met de woorden.

 • Welk gebed komt er in je boven?
 • Wat wil je van deze woorden meenemen op je eigen levens weg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Vrijdag 30 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 4, IK BEN HET LEVENDE WATER.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Herhaal al mediterende de gegeven woorden: Ik ben het levende water.
 • Zeg de woorden, ik ben het levende water hardop, en drink hierbij het water. proef het water, wat doet het met je?

Vervolg de loopmeditatie.

 • Mediteer verder met de woorden, ik ben het levende water.
 • Welk gebed komt er naar boven als je deze woorden telkens weer herhaalt?
 • Wat wil je van deze woorden meenemen op je eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting

Zaterdag 31 maart

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom en uitleg labyrint.
Lezen Johannes 8, IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Herhaal mediterend de woorden, ik ben het licht van de wereld.
 • Zeg hardop de woorden, Ik ben het licht van de wereld, en steek een kaars aan. Voel en zie wat het licht doet.

Loop in meditatie verder met de woorden.

 • Welk gebed komt er bij je boven met de meditatie van deze woorden?
 • Wat neem je mee van deze woorden  op je eigen levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting.

Zondag 1 april

Verzamelen in de ‘kerk op wielen’.
Welkom
Lezen Johannes 11, IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.
meditatie

opdrachten onderweg:

 • Mediteer met de woorden, Ik ben de opstanding en het leven.
 • Sta stil en herhaal de woorden hardop, Ik ben de opstanding en het leven. Adem diep in en uit. Voel je adem als levensadem door je stromen. Voel hoe het is om op te staan. Hoe ben je vanmorgen opgestaan.

Hebben deze woorden betekenis in je eigen leven?

Vervolg de loopmeditatie met de woorden van pasen, Ik ben de opstanding en het leven.

 • Wat voor gebed komt er bij je boven als je aan Jezus en de opstanding   denkt?
 • Wat neem je mee op je levensweg?

Mogelijkheid om te delen en te danken.

Afsluiting