Paasviering 21 maart 2019

 

Deze week vieren we weer het Paasfeest.  Het team van de Schone Poort wenst u een gezegend Paasfeest. Wij geloven dat Jezus het Licht voor de wereld is. En met Pasen vieren we dat dit licht de duisternis en de dood overwint. We wensen u toe dat u dat Licht van Pasen in uw eigen leven mag ontdekken. Dat licht is geen schijnwerper, het verbleekt in het schelle licht van leugenpropaganda en nepniews.  We nodigen u van harte uit om  samen met ons in de vieringen rond Pasen op zoek te gaan naar dat Licht. Nog in het donker starten we op Paasmorgen om 06.00 uur een stiltewandeling bij het labyrint in het Cascadepark. Het donker van het lijden, de dood, mogen we achter ons laten, en we gaan op weg naar het Licht. In het labyrint staat een gedenkbankje, waar we de mensen herdenken die ons ontvallen zijn. Hier steken we fakkels aan en zingen en lezen de tekst van ‘De Opstanding’. Startend in het donker bij het gedenkbankje lopen door de wijk naar het Licht van Pasen. Genietend van dat nieuwe Licht, gaan we op weg naar de ‘Sterrenschool’. Hier vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen, en dat wij kinderen van het Licht mogen zijn. Aansluitend genieten we van een heerlijk paasontbijt Wandel met ons mee! Geef je wel op voor het Paasontbijt.
Aanmelden is heel simpel: vul hieronder je naam en emailadres in en verstuur.

 

De Tiny Church: het begin is er !!!

Over de bouw van de kathedralen werd in de Middeleeuwen eeuwen gedaan. Zoveel geduld hebben we tegenwoordig niet. Maar het blijkt dat zelfs de bouw van een Tiny Church niet van de een op de andere dag gefikst is. Op 31 oktober werd weer een belangrijke stap vooruit gedaan. Het College van Kerkrentmeesters gaf toestemming voor de volgende fase in het proces. De reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere voor de grond zal worden getekend en we mogen de aanvraag voor de bouwvergunning indienen. Deze week is er een bespreking van de bouwcommissie met de architect over belangrijke technische details van het ontwerp. Met name over de constructie van het draaimechanisme.

 

Een draaiend huis in Alkmaar

Voor dat onderdeel van de bouw dezen we inspiratie op in Almaar. We ontdekten dat daar een draaiend huis gebouwd is. Er werd contact gelegd met de eigenaar van dat huis en op 29 oktober gingen de architect en drie leden van de bouwcommissie op bezoek. Onze gastheer nam alle tijd om ons te informeren over de constructie en de technische details van zijn ontwerp. Het bezoek gaf een stevige impuls aan het vertrouwen dat de bouw van de Tiny Church gerealiseerd zal worden.

Een Proefstuk…

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.

De bedoeling is dat de Tiny Church door vrijwilligers gebouwd wordt, maar we moeten wel weten of dat haalbaar is. Daarom stelde Wijnand Vermeulen voor om alvast een proefstuk van de wand van de Tiny Church te gaan maken. Er werden wat balken en triplex platen gekocht en op 20  november gingen we in de oude koestal van de familie Van Baren aan de slag. Na een morgen en een deel van de middag zagen en schroeven, maar vooral van heel veel denken en meten stond er een segment van van de muur overeind. Rond die uur kwamen de andere leden van de bouwcommissie het resultaat bewonderen. De conclusie was dat met zulke segmenten een stevige en solide constructie tot stand gebracht kan worden die ook door niet al te ervaren klussers zonder moeite in elkaar kan worden gezet.

Van het voorlopig ontwerp zal nu door de architect een definitief ontwerp worden gemaakt.  Vervolgens moet een constructeur berekenen of het ontwerp aan alle technische eisen voldoet. En na eventuele aanpassingen kan dan de vergunning aangevraagd worden. Als alles meezit kunnen we over een maand of vier de vergunning in huis hebben. En dan moet het definitieve besluit genomen worden of echt met de bouw gestart kan worden. Die laatste beslissing hangt af van de vraag of er voldoende geld is ingezameld om alles te kunnen betalen. De technische eisen die gesteld worden, maken dat de kosten flink hoger uitvielen dan eerst begroot. Op basis  van de tekening van de architect, is de begroting nu € 145,000,00  Inmiddels is €  120.000,— ontvangen. Er is dus nog € 25.000,— nodig.  We hebben alle vertrouwen dat het geld er komen zal en dat we toestemming zullen krijgen voor de laatste en beslissende fase van dit project: de bouw van onze Tiny Church.

Kerkrentmeesters hebben  voor de Tiny Church een speciale rekening geopend. Op die rekening is uw gift is van harte welkom:
NL 19 ABNA 0822 7483 98
t.n.v. Tiny Church P.G.A.
(uw gift is aftrekbaar van de belasting)
RSIN nr. i.v.m. ANBI-status 824138545)

START INSPIRATIEDAGEN

In de Algemene Kerken Raad  is er een aantal keren gesproken over een nieuwe invulling en een andere structuur van de Algemene Kerken Raad. Zo is er meer behoefte om inspiratiedagen te organiseren. Een dag met een interessant  onderwerp waar iemand met passie over kan vertellen. Een onderwerp wat met kerk en geloof te maken heeft. Een dag waarin we een boost krijgen om in geloof verder te gaan.

Waar en Wanneer?
Als team van ‘De Schone Poort’ willen we  de eerste start van de inspiratiedagen realiseren. Graag nodigen wij u allen uit om op zaterdag 8 september vanaf 10.00 uur te gast te zijn in ‘Het Klokhuis’ in het Cascadepark. De spreker is dan Johannes van den Akker van de ‘firma hoe dan wel’. Johannes is de drijvende kracht achter het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer. Om inkomsten voor het Klooster te genereren, werd een brouwerij gestart. En wij kwamen Johannes tegen op de pioniersdagen van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk. Hier werd door Johannes een inspirerende workshop gehouden, waar wij de nodige inspiratie uithaalden.

Kerk als onderneming
Bij een onderneming denken we niet gelijk aan een kerk. Toch kunnen we als kerk heel veel leren van ondernemers. Op internet kun je allerlei tips vinden voor succesvol ondernemerschap. Kenmerken van een echte ondernemer: Hij durft risico’s te nemen, heeft doorzettingsvermogen; is creatief, heeft grote dromen en inspireert mensen, is vernieuwer, heeft overtuigingskracht, werkt resultaatgericht, heeft zijn financiën op orde enz. enz. Als je over die kenmerken nadenkt, kom je al gauw tot de conclusie dat het goed zou zijn als dominees en kerkenraadsleden wat meer ondernemerschap zouden tonen. De kerk kon er wel eens heel anders uit gaan zien…

Voor Wie?
Voor iedereen die dit thema ‘kerk als onderneming’ interessant vindt, en hier over mee wil praten. We hopen dat deze dag kan bijdragen aan de nodige inspiratie die we als kerk en gelovige in deze tijd nodig hebben. Het zou voor ons als organisatie wel fijn zijn als u zich aanmeldt, dit kan op info@deschonepoort.nl of bel met 06 15332197Beleef deze inspirerende dag met ons mee! Als team van ‘De Schone Poort’, willen we graag u als gast in ons midden ontvangen.

CONTEKSTUEEL BIJBELLEZEN: HET  EIGEN ‘IK’ IN HET BIJBELVERHAAL

In het dagelijks leven loop je tegen allerlei vragen op waar je zo geen antwoord op hebt. Die vragen borrelen vanuit het ‘eigen ik’ naar boven. Zo kun je tegen allerlei stressvolle momenten aanlopen: Problemen in de liefde en relaties, Hoe om te gaan met de politiek. Zulke vragen kunnen je aardig bezig kunnen houden. Hoe kom je daar nu verder mee? Nu is de bijbel een boek van God en mensen. Samen kunnen we op zoek gaan of de problematiek van deze tijd, en de problemen in  jouw situatie, te vinden zijn in dat boek van duizenden jaren geleden.  We gaan samen zoeken in de bijbel. Verhalen lezen, en de tijd en achtergronden van deze verhalen samen bestuderen. Sluiten deze verhalen aan bij ons eigen verhaal, of staan deze oude verhalen  veel te ver weg?  Durf jij het aan om deze ontdekkingsreis door de bijbel te maken? Ga dan mee om een keer in de maand op zoek te gaan naar je eigen ‘ik’ in het bijbelverhaal. We starten 26 september in het Klokhuis.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@deschonepoort.nl  of bel met 06 15332197

 

 

VIERDE GELOOFSGEMEENSCHAP STARTKLAAR

De Drieklank, De Lichtboog en Goede Rede. Dat zijn de drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almere, Vanaf september komt hier de nog piepjonge pioniersgemeenschap ‘de Schone poort’ in de wijk AlmerePoort bij. Eind 2013 is de pioniersgemeenschap  in de wijk Poort van start gegaan. Er werd bewust gekozen voor de naam ‘de Schone Poort’, deze keuze is geïnspireerd op het bijbelverhaal uit Handelingen 3. Hier gaat het om omzien naar de mens buiten de tempel. Het werk is   van start gegaan   met ‘de kerk op wielen’. Langzaam zijn de activiteiten van ‘de Schone Poort’ uitgebreid. Eigenlijk is er met alle christelijke feestdagen wel wat te doen met het team van ‘de Schone Poort’. Present zijn waar de mensen zijn. De kerk een gezicht geven, midden in de wijk. Het geloof ‘handen en voeten’ geven daar waar de mensen het nodig hebben. Nu na bijna vijf jaar gaan we op eigen benen staan. We stoppen niet met experimenteren, we blijven pionieren. Nieuwe vormen van kerk-zijn uit proberen. Telkens weer in afwachting wat het beste bij de wijk en haar bewoners past. Maar dit doen we wel als zelfstandige missionaire wijkgemeente in Almere. Het team van ‘de Schone Poort’ is geen kerkenraad, maar we zijn een door de Algemene Kerkenraad aangestelde commissie.. Niet los van de Protestantse Gemeente Almere, maar gewoon in samenwerking met elkaar.

Missie en Visie
Als team van ‘de schone poort’ hebben we een duidelijke missie en visie op ons werk. Onze speerpunten zijn: luisteren, liefhebben en verbinden. Dit doen we in samenwerking met de burgerlijke gemeente en het sociale wijkteam. En met de evangelische gemeenschappen uit de wijk. Alleen samen kunnen we in kaart brengen wat er precies in de wijk leeft en wat de wensen van de bewoners zijn. In overleg kijken we naar welke activiteiten hier bij aan sluiten. Op deze manier willen we kerk-zijn in de wijk.

Activiteiten
Eens per 2 weken is er een kerkcafé, waar we samen in gesprek gaan over de persoonlijke levensvragen, en die verbinden met het bijbelverhaal. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Wekelijks is er de mogelijkheid om samen te wandelen, liefde en aandacht voor elkaar te delen. Altijd is er de mogelijkheid om meditatief te lopen in het labyrint. In het labyrint   groeien  de nodige kruiden en vruchten, waar je tijdens of na de meditatie van mag genieten. Zo is er ook een speciale tuin voor het voedselloket. Hier kunne de bewoners samen aan het werk, ieder op de eigen manier en tijd. De groenten worden in de wijk verkocht en de opbrengst gaat terug naar het voedselloket. Op de festivals in de wijk zijn we als gezamenlijke kerken present. En met alle christelijke feestdagen proberen we op een creatieve manier de betekenis van het feest duidelijk te maken. Anders, maar toch in geloof aan het werk.

Toekomst
De ‘kerk op wielen’ is te klein voor al onze activiteiten. En we willen ons zeker niet terug trekken tussen de muren van een gebouw, maar vanuit een kleine kapel vorm geven aan onze activiteiten. (zie het bericht over de ‘Tiny Church’) Naast het kerkcafé komen er andere soorten van vieringen. We gaan ook de  sacramenten, zoals doop en avondmaal, vieren. Maar we zoeken daarbij wel naar vormen die passen in de situatie. Ook willen we een inloophuis zijn, voor een ieder in de wijk die daar behoefte aan heeft. We gaan starten met het contextueel bijbel lezen., onder het motto ‘het eigen IK ontdekken, in het bijbel verhaal’
Natuurlijk houden onze activiteiten niet bij de wijkgrens op, voel je welkom op de activiteiten of vieringen in ‘de schone poort’.