De herberg is geen plaats voor hem

Lukas vertelt van een keizer die alles naar zijn hand wil zetten. Hij stuurt de mensen van hot naar her. Maar als grap klinkt mee dat Jezus zo in Bethlehem geboren wordt, waar ook koning David geboren is

Jozef en Maria komen in een stal omdat de herberg geen plaats voor Jezus was.

Dat had Jeremia al vertelt toen Hij God riep om te komen.

‘Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van nood, waarom bent U als een vreemdeling in dit land, als een reiziger die maar één nacht blijft?’ Jeremia 14.

God wil bij de mensen wonen en niet een doortrekkende vreemdeling zijn die je in herbergen vindt.

Als je zo in de profeten leest gaat het je opeens dagen.

Kun je nog meer redenen bedenken waarom de herberg geen plaats voor Hem was?

Adventskalender 2021 24 december

De eerste bijzondere geboorte

Als Elisabeth de vrouw van de priester Zacharias een kind krijgt zoals de engel Gabriël beloofde willen de buren niet aan die vreemde naam ‘Johannes’(god is genadig). En dan kan Zacharias op eens woorden vinden en hij zingt over het licht dat gaat dagen, zijn lied eindigt met de woorden:

‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

We horen het geboorteverhaal van de evangelist Johannes meeklinken een ook de profetie van de profeet Jesaja: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een licht zien’

Bedenk voor je zelf welke lichten je nodig heb in de duisternis, of misschien ook hoe jij voor anderen een licht kunt zijn.

Wat is voor jou de weg van vrede?

Adventskalender 2021 23 december

Jozef droomt

Jozef droomt

We maken even een uitstapje naar de evangelist Mattheus, die vertelt dat Jozef bij Maria weg wilde

Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei:

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden’ (Mattheus 1:19-21).

Bij Jozef komen twee manier van het spreken van God bij elkaar, de boodschapper en de droom.

Mattheus vertelt niet voor niets dat Jozef droomt, want al eerder lazen we in de bijbel van een dromer Jozef. Heb jij wel eens dromen die je iets te zeggen hebben?

Adventskalender 2021 22 december

Magnificat

Als het tot Maria is doorgedrongen dat ze een rol speelt in de geschiedenis zingt ze een lied. Niet zomaar een lied, ze gebruikt de woorden van de traditie, woorden van haar voormoeder Hanna. Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen

Het is een lied over God die de dingen omkeert; een protestlied en een lied van hoop.

Welke dingen zou jij willen omkeren en kun je daar zelf ook iets aan doen?

Adventskalender 2021 21 december

Een boodschapper van God

We horen van Lucas hoe God spreekt door zijn boodschapper  (zie donderdag 9 december) In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd.

Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar:

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen’.

In de tweede adventsweek stonden we stil bij het spreken van God. Gisteren en vandaag vertelt Lucas over een bode van God die Gabriël (held van God) heet. Die vertelt aan een nog niet getrouwd meisje dat ze een kind krijgt. Ook al weer een geboorte die op menselijke manier niet mogelijk zou zijn geweest!

Welke geboortes zijn voor jou heel bijzonder geweest?

Adventskalender 2021 20 december

Een bijzondere geboorte

Er zijn geen woorden voor

Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’
De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ ( Lucas 1: 18-20)

Net als bij Johannes vertelt Lucas van een voorloper, en die vertelt van het licht maar het nog niet is. Die voorlopen heeft ook een bijzonder begin.

Zoals alle bijzondere geboortes in de bijbel had dit kind er ook niet kunnen zijn, zijn ouders zijn al oud en toch komt een boodschapper de priester Zacharias in de tempel vertellen dat hij een kind zal krijgen.

Hij gelooft het niet en dan heeft hij er ook letterlijk geen woorden voor, want hij kan niet meer praten tot het kind geboren is.

Waarom denk je dat Lucas vertelt, over geboortes die eigenlijk niet kunnen?

Adventskalender 2021 19 december

De bijzondere geboorte

In het overbekende geboorte verhaal van Lucas zijn er natuurlijk veel facetten om bij stil te staan, maar het mooiste licht dat daagt vinden we bij de herders. Als de lucht vol is van hemelse boodschappers die zingen:

‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde

voor de mensen die Hij liefheeft.’

Dat is een licht dat daagt en een ontdekking waardoor het gaat dagen. God in de hemel met eer en Glorie

en vrede op de aarde die hij aan de mensen heeft gegeven

Gezegend kerstfeest

Kerstmorgen 2021 25 december

Niemand heeft ooit God gezien

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Er is een verhaal over een koning die God wou zien. Niemand kon dat tot er een oude bedelaar kwam en de koning mee naar buiten nam. ‘Koning kijk maar eens in de zon’ zei hij ‘Dat kan niet dan wordt ik blind’ riep de koning uit. ‘Dan kan u ook God niet zien’, zei de oude man. Maar ik kan u wel laten zien wat hij doet: ‘Doet u uw mooie kleren maar eens uit en doet u die van mij aan’. En zo ruilden de koning en de bedelaar van kleren. ‘Kijk’ zei de bedelaar ‘dat is wat God doet, hij deelt met de arme mensen en laat de armen koning zijn’.

Zo heeft Jezus ook laten zien wie God is. Door de minsten der mensen te worden.

adventskalender 2021 19 december

In de Gloria

In de gloria

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Johannes vertelt dat het woord dat mens geworden is niet zomaar een mens is maar vol van genade en waarheid en dat hij ons de grootheid van God laat zien. Al deze Griekse woorden hebben een oudtestamentische lading en zijn de hele bijbel al gebruikt om God te omschrijven en ook het begrip grootheid, wat je zou kunnen omschrijven als stralende overmacht, glorieuze glorie.

Wat betekenen voor jou de begrippen, genade, waarheid en glorie?

adventskalender 2021 17 december

Het woord is mens geworden

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’

Het is nog steeds een opeenstapeling van begrippen die Johannes ons vertelt.

Het woord is mens geworden ( dat wisten we natuurlijk al van de 6e dag toen God met zijn woord mensen maakte, maar het heeft in ons midden gewoond. Letterlijk staat er Het heeft zijn tent bij ons opgeslagen.

Daarbij komt meteen ons diaconale project in beeld om hulp te geven aan die vluchtelingen kinderen in Griekenland die in tenten wonen. Ook tussen die tenten heeft het Woord zijn tent opgeslagen en wij mogen de daad bij het woord voegen door te helpen.

Doe je mee!

adventskalender 2021 16 dec

De wereld kende hem niet

De wereld kende Hem niet

Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet.

Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren, hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

De catechisanten van dominee Johannes, moesten eerst het eerste deel van zijn brief uit hun hoofd leren dan konden ze iedere keer als hij een nieuw verhaal vertelde terug grijpen op die ouverture.

Je hoort ze vragen: het is natuurlijk mooi dat het woord in de wereld kwam, maar wat merk je daar  nu nog van? De kerkleiders van die dagen hebben hem niet ontvangen. Alles wat er gebeurde in het leven  Jezus lijkt wel achteraf te gebeuren. Het is geen wereldnieuws. En toch zijn er mensen die op dit verhaal vertrouwen of erin geloven en die mogen dan kinderen van God genoemd worden.

Wat stel jij je voor bij kinderen van God?

adventskalender 2021 15 december

Een getuige van het licht

Een getuige van het licht

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes, later ook de doper genoemd
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.

Ineens is het abstracte taalgebruik van Johannes, de schrijver, concreet. Er kwam een mens  die moest getuigen van het licht. Je hebt kennelijk een verteller nodig, die je vertelt van Gods goede schepping en van het licht dat doorbreekt in de wereld.

Is er voor jou zo’n verteller geweest die je vertelde van het licht en wie was dat?

adventskalender 2021 14 december